CRIPTOGRAFIA

Facultat d'Informàtica de Barcelona


     Departament de Matemàtica Aplicada II

Edifici Omega

Campus Nord

c/ Jordi Girona, 1-3

E-08034 Barcelona
Spain


    Informació de la Guia Docent de la FIB.

Projectes final de carrera.

Altre matèries que imparteix MA2 relacionades amb la criptografia:

o    Transmissió i Codificació de la Informació (TCI).

o    Compressió de Dades i Imatge (CDI).


 Professors

 

Quadrimestre de tardor del curs 2013-2014

Quadrimestre de primavera del curs 2013-2014

Anna Rio  (T)  

Fernando Martínez  

Fernando Martínez  (P+L)

 

 

Professors que han impartit l'assignatura:

Fernando Martínez

Montserrat Maureso

Jordi Quer

Anna Rio

Anna de Mier


  Llibre de text / Textbook

Understanding Cryptography

Christof Paar and Jan Pelzl

     Springer-Verlag, New York (2010)
Llibres online / Online books
  Enunciats de les pràctiques (quadrimestre de tardor del curs 2013-2014) / Lab assignments

Enunciats

Assignments

Data límit d'entrega

Deadline

1

SHA512: un hash criptogràfic sense clau.

20:00    9/10/2013

 

Més informació i valors de test a  NIST: SHA

Further information and test values at  NIST: SHA

2

AES (Rijndael) : un algorisme de xifrat simètric.

20:00    13/11/2013

 

Més informació i valors de test a  NIST: AES

Further information and test values at  NIST: AES

3

Corbes el.líptiques: distribució de claus i signatura digital.

20:00    11/12/2013

 

Més informació: NIST: Distribució de claus i NIST: ECDSA

Further information: NIST: Key distribution and NIST: ECDSA

4

Sistema criptogràfic.

23:59    31/12/2013


Altres materials / Further material

Exàmens de cursos anteriors / Last years exams

 

 


Links