CRIPTOGRAFIA

Facultat d'Informàtica de Barcelona


     Departament de Matemàtica Aplicada II

Edifici Omega

Campus Nord

c/ Jordi Girona, 1-3

E-08034 Barcelona
Spain


    Informació de la Guia Docent de la FIB.

Projectes final de carrera.

Altre matèries que imparteix MA2 relacionades amb la criptografia:

o    Transmissió i Codificació de la Informació (TCI).

o    Compressió de Dades i Imatge (CDI).


 Professors

 

Quadrimestre de tardor del curs 2014-2015

Quadrimestre de primavera del curs 2014-2015

Anna Rio   

Anna Rio   

Fernando Martínez  

Fernando Martínez  

 

Professors que han impartit l'assignatura:

Fernando Martínez

Montserrat Maureso

Jordi Quer

Anna Rio

Anna de Mier


  Llibre de text / Textbook

Understanding Cryptography

Christof Paar and Jan Pelzl

     Springer-Verlag, New York (2010)
Llibres online / Online books


Altres materials / Further material

Exàmens de cursos anteriors / Last years exams

 

 


Links